1) Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky obsahujú záväzné pravidlá pre užívateľov a návštevníkov internetových stránok www.b2bvelkoobchod.cz (ďalej ako "B2B"). Tieto obchodné podmienky ďalej upravujú podmienky nákupu tovaru na internetových stránkach B2B prevádzkovaných spoločnosťou alum online sro, so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom KC 294062 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej ako "predávajúci") . Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v článku 2 týchto obchodných podmienok.

1.2. Tieto obchodné podmienky sú určené pre nákup ponúkaného tovaru podnikateľovi (ďalej len "kupujúci"). Podnikateľom sa na účely obchodných podmienok a v zmysle ustanovenia § 420 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), je osoba samostatne vykonávajúci na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, ako aj osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len " podnikateľ ").

1.3. Vzniknuté zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú dohodnuté vždy v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä občianskym zákonníkom.

1.4. Kupujúci pri registrácii používateľského účtu a podaním každej objednávky tovaru potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente registrácie či odoslaní objednávky.

2) Základné údaje o predávajúcom

Predávajúci a prevádzkovateľ (správca) internetové stránky B2B

Alum online s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

Ičo: 07066112

DIČ: CZ07066112

Číslo účtu: 619660002/5500

www.b2bvelkoobchod.cz

(Ďalej len "predávajúci" alebo "správca servera")

Kontaktné údaje

tel .: +420 777 745 932

e-mail: info@b2bvelkoobchod.cz

3) Užívateľský účet

3.1. Podmienkou nákupu tovaru kupujúcim je jeho úspešná registrácia na internetových stránkach B2B. Na základe tejto registrácie môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania, z ktorého môže odosielať objednávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo registráciu kupujúceho odmietnuť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

3.2. Registrácia kupujúceho sa vykonáva prostredníctvom vyplnení a odoslaní registračného formulára dostupného na internetových stránkach B2B. Kupujúci je pri registrácii povinný uvádzať všetky údaje správne, úplne a pravdivo. Predávajúci považuje údaje uvedené kupujúcim v jeho užívateľskom účte za správne, pričom zodpovednosť za ich nesprávnosť nesie kupujúci. Kupujúci je povinný údaje uvedené v jeho užívateľskom účte pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať.

3.3. Prístup kupujúceho k jeho užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré si kupujúci zvolí pri registrácii. Registrácia je dokončená overením registračných údajov kupujúceho. Kupujúci obdrží verifikačné e-mail, ktorý mu zašle predávajúci.

3.4. Kupujúci je povinný svoje prihlasovacie údaje zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu tretími osobami tak, aby nemohlo dôjsť na použitie jeho používateľského účtu tretími osobami. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že zodpovedá za akékoľvek zneužitie jeho prihlasovacích údajov treťou osobou. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie jeho užívateľského účtu treťou osobou.

3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, že kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 6 mesiacov, či v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok.

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia potrebného na prevádzku internetových stránok B2B.

4) Ponúkaný tovar

4.1. Zoznam tovaru na internetových stránkach B2B je katalógom bežne dodávaného tovaru. Táto ponuka tovaru má len informatívny charakter a nepovažuje sa za návrh dodať tovar v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný s kupujúcim uzavrieť kúpnej zmluvy ohľadom tohto tovaru.

4.2. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru na internetových stránkach B2B. Dostupnosť tovaru je spravidla uvedená u konkrétneho tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie tovaru sú v niektorých prípadoch iba ilustratívne.

4.3. Všetok ponúkaný tovar zodpovedá požiadavkám na bezpečné výrobky podľa zákona č. 102/2001 Zb. V znení neskorších predpisov a požiadavkám osobitných právnych predpisov, ktoré preberajú právo Európskych spoločenstiev. Informácie o spôsobe použitia sú obsiahnuté v príslušných návodoch na obsluhu, ktoré sú súčasťou dodávaného tovaru alebo sú k dispozícii elektronicky.

4.4. Kupujúci berie na vedomie, že pri uplatnení svojich nárokov zo zodpovednosti za vady bude postupovať v súlade s reklamačným poriadkom dostupným na internetových stránkach B2B.

5) Objednanie tovaru a cena tovaru

5.1. Pre uskutočnenie objednávky tovaru vyberie kupujúci tovar a riadne vyplní objednávkový formulár dostupný na internetových stránkach B2B. Predávajúci následne kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom automatického e-mailu ihneď po dokončení objednávky. Na základe priameho požiadavky kupujúceho je predávajúci oprávnený objednávkový formulár upraviť, alebo ho úplne samostatne vyplniť. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo v lehote 5 pracovných dní objednávku odmietnuť, a to aj bez udania dôvodu. Odmietnutie objednávky súvisí predovšetkým s nedostupnosťou objednaného tovaru.

5.2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadne produktu (ďalej len "kúpna zmluva") vzniká doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho. Informácie o prípadnej nedostupnosti tovaru a lehota pre dodanie momentálne nedostupného tovar sa rieši individuálne, keď predávajúci v takom prípade kontaktuje spravidla telefonicky alebo emailom kupujúceho. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s dodaním momentálne nedostupného tovaru v individuálnej dodacej lehote, je oprávnený odmietnuť dodanie tohto momentálne nedostupného tovaru, najdlhšie však v deň oznámenia informácie o individuálne dodacej lehote. Ak kupujúci tovar v deň objednania neodmietne, je kúpna zmluva uzatvorená ohľadom všetkého objednaného tovaru a kupujúci je povinný prijať tovar aj v novo stanovenej dodacej lehote.

5.3. Ceny tovaru sú uvedené na internetových stránkach B2B u jednotlivých položiek tovaru a sú platné v momente uskutočnenia objednávky. Tieto ceny sú zmluvné a predávajúci si vyhradzuje právo ich priebežne meniť podľa svojho uváženia.

5.4. Náklady na dodanie a ďalšie prípadné

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

6) Platobné podmienky

6.1. Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru a súvisiace poplatky niektorým z nasledujúcich spôsobov:

poukázaním kúpnej ceny na účet predávajúceho pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odoslať tovar až po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet. Číslo účtu: 619660002/5500
Platba cez platobnú bránu GoPay
Dobierkou cez PPL

6.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúry elektronicky na jeho adresu elektronickej pošty uvedené v užívateľskom účte alebo na inú adresu elektronickej pošty písomne ​​oznámenú predávajúcemu kupujúcim.

6.3. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky za kupujúcim oproti pohľadávkam kupujúceho za predávajúcim. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy proti akýmkoľvek pohľadávkam predávajúceho.

7) Dodacie podmienky

7.1. Náklady na dopravu tovaru hradí kupujúci. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho odoslané spôsobom, ktorý kupujúci zvolí, a to do 1-5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny poukázaním na účet predávajúceho je predávajúci oprávnený odoslať tovar v rovnakej lehote počítanej až od pripísania kúpnej ceny na svoj účet.

7.2. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci stanovil v objednávke. Kupujúci je povinný tovar prevziať a za týmto účelom zaistiť potrebnú súčinnosť s prevzatím tovaru v príslušnom mieste dodania tovaru.

7.2.1. Reklamáciu doručeného tovaru (množstvo a stav produktov) je možné uplatniť do 48 hod. po prevzatí zásielky.

7.3. Tovar bude odovzdané na základe dodacieho listu alebo obdobného potvrdenia kupujúceho o prevzatí tovaru (ďalej len "dodací list"). Kupujúci je na dodacom liste povinný čitateľne vyznačiť (i) odobrané množstvo a druh tovaru; (Ii) zoznam súvisiacich dokladov prevzatých spoločne s tovarom, (iii) dátum prevzatia tovaru, (iv) prípadné vady dodaného tovaru zistené pri prevzatí tovaru a (v) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby kupujúceho, ktorá tovar prevzala. Podpísaním dodacieho listu bez uvedenia prípadných vád tovaru, kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že obal tovaru alebo tovar samotnej nebolo zjavne mechanicky poškodený a že tovar prevzal v požadovanom množstve, miere alebo hmotnosti.

Informácie o spôsobe dodania tovaru a cene dopravného:

7.4. Kupujúci môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

PPL
Osobný odber

7.5. Ceny dopravného sú uvedené na stránkach B2B a vždy tiež uvedené pre konkrétny spôsob doručenia v objednávkovom formulári.

(E) ochrana majetku a právnych nárokov predávajúceho (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme predávajúceho).

8.5. Osobné údaje sú spracovávané po dobu danú osobitným právnym predpisom, a ak takého predpisu nie je, potom po dobu trvania zmluvy s kupujúcim a ďalej do doby uplynutí premlčacej doby právach vzniknutých z prípadného porušenia zmluvy či porušovania kupujúceho alebo kontaktných osôb.

8.6. Ak sú na to splnené podmienky podľa osobitného predpisu, sú kontaktné osoby, či inak oprávnené subjekty oprávnené:

(A) požadovať prístup k osobným údajom;

(B) požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov;

(C) požadovať obmedzenia spracovania osobných údajov;

(D) požadovať vysvetlenie spracovania osobných údajov;

(E) namietať proti spracovaniu osobných údajov;

(F) využiť právo na prenosnosť osobných údajov;

(G) využiť práva podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov k Úradu pre ochranu osobných údajov;

(H) využiť ďalšie práva uvedené v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.

8.7. Osobné údaje môžu byť odovzdané iným správcom výhradne v súvislosti s plnením zákonných povinností predávajúceho i a v týchto prípadoch sú príjemcami predovšetkým orgány verejnej správy.

9) Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.3.2021 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena obchodných podmienok sa však nedotkne kúpnych zmlúv platne uzatvorených pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

9.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.


7.6 Prípadné vratky nevyhovujúceho tovaru- reklamácie odosiela zákazník na vlastné náklady späť na adresu skladu: Alum online s.r.o., Nám. Karla IV 200, 276 01, Mělník, CZ

8) Ochrana osobných údajov

8.1. Kupujúci, na ktorého sa vzťahuje ochrana osobných údajov podľa osobitných právnych predpisov alebo ktorý sám v rámci svojho podnikania uvádza osobné údaje (napr. Rodné číslo pre identifikáciu SZČO na daňových dokladoch), berie na vedomie, že akceptáciou týchto obchodných podmienok (uzavretím kúpnej zmluvy, ktorá sa riadi týmito obchodnými podmienkami), sa predávajúci stáva správcom osobných údajov, ktoré mu kupujúci poskytne za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného záväzku (kúpnej zmluvy).

8.2. Predávajúci ako správca takto získané osobné údaje spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného záväzku a na účely svojich oprávnených záujmov.

8.3. Predávajúci spracováva nasledujúce osobné údaje:

(A) informácie o úkonoch kontaktných osôb kupujúceho v priebehu plnenia zmluvy (za kontaktnej osoby kupujúceho budú považované najmä členovia štatutárnych orgánov, zamestnanci a ďalší zástupcovia kupujúceho);

(B) informácie o správach zasielaných kontaktným osobám;

(C) informácie o platobnom styku medzi ním a kontaktnou osobou, ak v súvislosti s plnením zmluvy k nemu dochádza;

(D) identifikačné, adresné a kontaktné údaje kontaktnej osoby uvedené pri uzatváraní alebo plnení zmluvy;

(E) záznamy o vzájomnej komunikácii medzi kontaktnými osobami a predávajúcim;

(F) rodné číslo pre identifikáciu SZČO na daňových dokladoch.

8.4. Osobné údaje sú predávajúcim spracovávané za nasledujúcimi účely:

(A) uzatvorenie a plnenie zmluvy, (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvného záväzku);

(B) evidencia kontaktných osôb, adries a kontaktov a vedenie zákazníckych účtov kupujúceho (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvného záväzku);

(C) oslovenie v rámci priameho marketingu nových a existujúcich zákazníkov (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme predávajúceho);

(D) vnútorné administratívne potreby, vrátane tvorby štatistík a evidencií (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme predávajúceho);